اخبار سایت

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 192

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 192   ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 62

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 191

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 191   ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 190

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 190   ..... ادامه مطلب

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 9 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 61

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 189

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 189   ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 60

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. طراح دوره: آقای اعلایی   TOEFL iBT INTENSIVE COURSE   ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 59

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE   طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 24

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 24 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 188

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 188   ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 187

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 187 ش..... ادامه مطلب

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 8 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 58

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. طراح دوره: آقای اعلایی   TOEFL iBT INTENSIVE COURSE   ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 57

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 186

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 186 شر..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 185

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 185 ش..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 56

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. طراح دوره: آقای اعلایی   TOEFL iBT INTENSIVE COURSE   ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 184

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 184 ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 23

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 23 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب