اخبار سایت

دومین دوره غیر حضوری TOEFL iBT

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. این دوره مناسب داوطلبانی می باشد که ساکن شهرستانها و کشور های دیگر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 90

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس ویژه TOEFL iBT

دوره 13 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هستند و می خواهند هر چه سریع..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 204

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 204 ر..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 32

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 32 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 89

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 88 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 203

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 203 ر..... ادامه مطلب

اولین دوره غیر حضوری TOEFL iBT

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. این دوره مناسب داوطلبانی می باشد که ساکن شهرستانها و کشور های دیگر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 87

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 202

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 202 ر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 86

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 85

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 201

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 201 ر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 84

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 83 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.   TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 31

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 31 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 200

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 200 ر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 82

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 81 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی   ..... ادامه مطلب