کلاس ریاضی GRE
 30925     1402/12/10-- 06:14:37

بسته خود آموز هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی 10 هفته با مشخصات زیر برگزار می­گردد.
 

زمان برگزاری : آفلاین ( خودآموز)

کلیک کنید  لینک مشاهده رایگان هفته اول بسته خودآموز 

l مقدّمه:

بخش ریاضی آزمون GRE تحت عنوان Quantitative Reasoning شامل مباحث  حساب، (Arithmeticجبر (Algebraهندسه (Geometry) و تحلیل داده­ها (Data Analysis) در حد دانش ریاضیات پایه مقطع دبیرستان می­باشد که البته هوش، استعداد و خلاقیت و آشنایی کامل با معادل انگلیسی واژگان ریاضیات نقش مؤثری در فهم و پاسخگویی به مسائل خواهد داشت.

 

¨ معرفی سرفصل ­های مباحث دوره ریاضی GRE

? حساب (Arithmetic)

در بخش حساب موارد زیر مرور و یادآوری می­شود:

-یادآوری مفاهیم پایه مانند اعداد، عملگرها، اولویت ها و قوانین مربوطه

- مجموعه اعداد (صحیح، گویا، گنگ و حقیقی)

- دسته بندی اعداد صحیح (اعداد اول و اعداد مرکب)

- کسرها و اعشار

- نسبت، تناسب، نرخ و درصد

- محاسبات مربوط به جذر و توان

- دنباله­ها و سری های حسابی و هندسی

-قوانین بخش­پذیری و نظریه اعداد (همنهشتی)

- آشنایی واحد های فیزیکی و تبدیل آنها

- مباحث تکمیلی

? جبر (Algebra)

در بخش جبر موارد زیر مرور و یادآوری می­شود:

- آشنایی با معادلات خطی و روش حل آنها

- معرفی دستگاه مختصات، روش رسم خط و معادله خط

-روش های حل نامعادلات با استفاده از عملگرها

- دستگاه معادلات خطی

- آشنایی با چند جمله ای ها و نحوه بسط و ساده سازی

- معرفی اتحاد ها و روش های فاکتورگیری

- معادلات درجه دوم و بالاتر و روش های حل

- آشنایی با مفهوم تابع، شیوه رسم و قوانین حاکم 

- مباحث تکمیلی

? هندسه (Geometry)

در بخش هندسه موارد زیر مرور و یادآوری می­شود:

- خطوط و زوایا

- بررسی چند ضلعی ها

          - آشنایی با مثلث و مسائل مربوطه

          - آشنایی با چهارضلعی ها و مسائل مربوطه

          - قواعد چندضلعی های منتظم

-دایره

- اشکال هندسی مرکب

- اشکال هندسی سه بعدی

- مباحث تکمیلی

? تحلیل داده­ها (Data Analysis)

در بخش تحلیل داده­ها موارد زیر مرور و یادآوری می­شود:

- بررسی انواع نمودارهای آماری جهت توصیف داده­ها

- روشهای عددی توصیف داده­ها (مفاهیم میانگین، میانه، مُد، انحراف معیار، پرسنتایل و ...

- روشهای شمارش و اصل ضرب

- اصل لانه کبوتری

- جایگشت و ترکیب

 - متغیر تصادفی و قوانین احتمال

- توزیع داده­ها (توزیع نرمال)

- مباحث تکمیلی

کلیک کنید  لینک مشاهده رایگان هفته اول بسته خودآموز