ترم پاییز 1396

 9580     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 25 مرداد 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 29 مرداد 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 5 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 8 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 16 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 23 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 29 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 29 شهریور 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 4 مهر 1396

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 12 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 13 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 16 مهر 1396

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 16 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 20 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 21 مهر 1396

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 21 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 23 مهر 1396

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 25 مهر 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 26 مهر 1396

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 26 مهر 1396