ترم بهار 1396

 4673     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم بهار 1396 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-IELTS Reading and Writing یکشنبه صبح

سه شنبه صبح PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS Reading and Writing شنبه عصر

دوشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

Mr Ahrabi- Grammar and Vocabulary Wednesday Evening

Mr Ahrabi- Grammar and Vocabulary Wednesday Morning

Mr Elmi- Grammar and Vocabulary Friday Evening

Mr Elmi- Grammar and Vocabulary Monday Morning

Mr Elmi- Reading and Writing Sunday

Mr Elmi- Reading and Writing Thursday

Mr Zarrinmehr-PRE-TOEFL Listening and Speaking Friday Morning

Mr Zarrinmehr-TOEFL Listening and Speaking Friday Evening

Ms Shams Listening and Speaking Friday Evening

Ms Shams Listening and Speaking Tuesday Evening

Ms Shams Listening and Speaking Tuesday Morning

Ms Shams Listening and Speaking Wednesday Morning

Mr Aalaee-TOEFL Listening and Speaking

Mr Aalaee-TOEFL Reading and Writing

Mr Torkamannejad-TOEFL Reading and Writing

Ms. Jalali-Reading and Writing Thursday Morning

Ms. Jalali-Reading and Writing Wednesday

Mr Ahrabi Reading and Writing Sunday Evening

Ms Aghlami Grammar and Vocabulary

Ms Aghlami Grammar and Vocabulary2

Ms Kasaeian-Reading Writing Monday Morning

Ms Kasaeian- Listening and Speaking Saturday Morning