کلاس تافل دکتری

 3554     1396/11/27-- 19:20:04


درباره دوره:

طول دوره: 10 هفته ( یک ساعت و نیم برای خواندن و واژگان و یک ساعت و نیم برای دستور زبان)

مخاطبین: دانشجویان سطح دکتری که باید در امتحان زبان انگلیسی ( آزمون زبان دانشگاه تهران و ...) بعنوان پیش نیاز آزمون جامع و دفاع از پایان نامه نمره خوب بیاورند.

مطالب درس: بصورت جزوه موسسه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. روئوس مطالب کلاس ها به شرح زیر است:

Structure and Written Expression

Nouns and articles - 1

Tenses /Active passive -2

Noun clause -3

Adjective clause -4

Adverb clause -5

Participle phrases -6

Subject-verb agreement -7

Noun-pronoun agreement -8

Comparative and parallelism -9

Confusables- redundancy + Review -10

Reading and Vocabulary

1Main idea questions -1

Organization -2

Restatement -3

Exceptions -4

Purpose -5

Reference -6

Guessing -7

Inference -8

Attitude and Tone -9

Line Location + Review -10

توجه: آموزش واژگان بر پایه واژگان موجود در متن هایی است که برای اموزش مهارت خواندن بکار میروند.