درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 65 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ 1397/10/01 9000000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 64 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/07/22 9000000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar -PRE-IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/25 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE-IELTS سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/24 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar- PRE-IELTS یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/22 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- PRE- IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/25 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- PRE- IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/27 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/24 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/23 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS جمعه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45 1397/07/27 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1397/07/26 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/22 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/28 3800000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 63 ( آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/08/29 9000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 62 (آقای مهران فر) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/06/20 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 61 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00  الی 19:30 1397/08/05 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 60 (آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30 1397/07/05 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 58 (آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/07/01 8500000 ظرفیت تکمیل شده است