درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/07/28 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/07/30 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/08/01 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/08/01 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/08/03 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/07/29 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/07/30 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/08/01 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:15 الی 19:30 1398/08/02 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/08/03 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/08/04 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/07/28 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1398/08/02 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها ظهر از ساعت 12:45 الی 16:00 1398/08/02 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS جمعه ها ظهر از ساعت 12:15 الی 15:30 1398/08/03 4700000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 90 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/07/14 10500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 89 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1398/08/02 10500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 91 ( آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/08/20 10500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 88 (آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/07/21 10500000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره