جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
IELTS 1397/05/29 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/06/14 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/06/20 - 15:00 - 19:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/06/25 - 15:00 - 19:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/07/04 - 15:00 - 19:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/07/09 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/07/12 - 08:30 - 12:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/07/15 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/07/18 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/07/19 - 08:30 - 12:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/07/20 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/05/28 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/04 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/13 - 15:00 - 19:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/22 - 08:30 - 12:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/26 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/07/05 - 08:30 - 12:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/07/09 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/12 - 08:30 - 12:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/16 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/18 - 08:30 - 12:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/19 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/20 - 15:00 - 19:30 ریال ثبت نام