جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
IELTS 1397/02/29 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1397/03/09 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/03/19 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/03/31 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/06 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/12 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/14 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/15 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/17 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/04/20 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/02/30 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/03/08 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/03/20 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/03/23 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/03/31 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/03 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/07 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/12 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/14 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/15 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/19 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/04/20 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام