جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
IELTS 1397/09/10 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/09/20 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/09/25 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/01 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/06 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/10 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/13 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/16 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/19 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/20 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
IELTS 1397/10/21 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/09/11 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/09/19 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/09/24 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/09/28 - 12:30 - 09:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/04 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/06 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/09 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/13 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/16 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/18 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/20 - 12:00 - 08:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/10/21 - 19:30 - 15:00 ریال ثبت نام