جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1397/11/30 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1397/12/08 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1397/12/16 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1397/12/21 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/18 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/20 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/22 - 12:30 - 08:30 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/23 - 19:15 - 15:15 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/25 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/26 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/27 - 13:00 - 09:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/01/28 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1397/11/30 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1397/12/05 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1397/12/08 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1397/12/14 - 19:00 - 1500 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1397/12/20 - 19:00 - 1500 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/19 - 19:00 - 1500 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/22 - 12:30 - 08:30 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/23 - 19:15 - 15:15 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/25 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/26 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/27 - 13:00 - 09:00 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/01/28 - 19:00 - 15:00 ریال ثبت نام