جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
IELTS 1397/01/29 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/01/26 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/01/24 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/01/22 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/01/19 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
IELTS 1397/01/16 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
IELTS 1396/12/19 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
IELTS 1396/11/28 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/01/29 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/28 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/27 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/24 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/23 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/21 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/19 - 15:00 - 19:00 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1397/01/16 - 09:00 - 12:30 ریال ثبت نام
TOEFL iBT 1396/12/20 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1396/12/08 - 09:00 - 12:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است

ارتباط با ما

آدرس : خیابان وصال شیرازی - کوچه فردانش - پلاک 3