جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/03/07 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/03/19 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/03/28 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/03 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/06 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/10 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/13 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/16 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/20 - 12:00 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/21 - 19:30 - 15:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/23 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/25 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح IELTS 1398/04/26 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/03/07 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/03/19 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/03/28 - 13:00 - 0900 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/03 - 19:00 - 1500 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/06 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/10 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/13 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/16 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/20 - 12:30 - 08:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/21 - 19:30 - 15:30 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/23 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/25 - 19:00 - 15:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT 1398/04/26 - 13:00 - 09:00 ریال ظرفیت تکمیل شده است