معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:


1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، یک روز قبل از برگزاری از طریق پیامک خدمت شما ارسال می گردد.
3- آزمون تعیین سطح شما از 8 صبح تاریخ آزمون تا 4 صبح روز بعد فعال است.
4-حتما چک کنید ایمیل و شماره ای که در سایت ثبت کرده اید درست باشد وگرنه نمیتوانید اطلاعات آزمون را دریافت نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 20 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون سه ساعت و نیم است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 20 بهمن 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 29 بهمن 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 5 اسفند 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 14 اسفند 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 24 اسفند 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 15 فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 20فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 22 فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 26 فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 20 بهمن 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 29 بهمن 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 5 اسفند 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 14 اسفند 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT یکشنبه 24 اسفند 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT یکشنبه 15 فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 20فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT یکشنبه 22 فروردین 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 26 فروردین 1400 ریال ثبت نام