ترم زمستان 98

 3444     1398/10/25-- 08:33:44


 

جهت مشاهده نمره آزمون تعیین سطح ، روی تاریخ آزمون خود کلیک نمایید.


آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 28 آبان 1398 

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 28 آبان 1398 

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 7 آذر  1398 
آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 7 آذر 1398 
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 12 آذر  1398 

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 17 آذر 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 21 آذر  1398  
آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 21 آذر 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 26 آذر  1398

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 26 آذر 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 1 دی  1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 5 دی  1398
آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 5 دی 1398
آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 9 دی  1398

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 9 دی 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  جمعه 13 دی  1398

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 13 دی 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 15 دی  1398
آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 15 دی 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 17 دی  1398
آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 17 دی 1398
آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 18 دی 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 18 دی  1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 19 دی  1398

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 19 دی 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 24 دی  1398
آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 24 دی 1398