ترم تابستان 98

 4605     1398/07/12-- 00:55:40


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم تابستان  1398 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

 

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Friday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Thursday Noon

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Friday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mohammadzade

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Aghlami

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Shams Friday

TOEFL Course Mr Aalaee Thursdays and Fridays

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Wednesday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami Monday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Saturday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Sunday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian Tuesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Mehraeen Monday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Mehraeen Wednesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Abarghoee Saturday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Rasaeemoghaddam Monday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Tuesday Evening