ترم پاییز 98

 4759     1398/07/26-- 10:52:10


جهت مشاهده نمره آزمون تعیین سطح ، روی تاریخ آزمون خود کلیک نمایید.

 

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT شنبه 2 شهریور 1398 
 آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 2 شهریور 1398 

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 10 شهریور 1398 
 آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 10 شهریور 1398 

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  شنبه 16 شهریور 1398 
 آزمون تعیین سطح IELTS  شنبه 16 شهریور 1398 
 آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 26 شهریور 1398 

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 26 شهریور 1398 

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 4 مهر 1398 

 آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 4 مهر 1398 

 آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 7 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 7 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 11 مهر 1398  

 آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 11 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 14 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 14 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 16 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 16 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنج شنبه 18 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 18 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 19 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  جمعه 19 مهر 1398
 آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 22 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 22 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 25 مهر 1398

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 25 مهر 1398