ترم بهار 98

 3945     1398/04/21-- 12:46:09


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم بهار 1398 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Friday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Thursday Noon

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami 1

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami 2

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Friday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mohamadzadeh Thursday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Aghlami

TOEFL Course Mr Aalaee Thursdays and Fridays

TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Thursday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Abarghooee Saturday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Tuesday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Taghvaei Wednesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Saturday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Sunday Morning

TOEFL Reading and Writing Mr Soleimani Sunday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Rasaeemoghaddam Monday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Mehraeen Monday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Shams Friday

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Mehraeen Wednesday Evening