ترم تابستان 1398

 8385     1398/04/26-- 20:12:19


جهت مشاهده نمره آزمون تعیین سطح ، روی تاریخ آزمون خود کلیک نمایید.

 

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 7 خرداد 98

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 7 خرداد 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 19 خرداد 98

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 19 خرداد 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 28 خرداد 98

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 28 خرداد 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 3 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 3تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 6 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 6 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 10 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 10 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنج شنبه 13 تیر 98
آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 13 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 16 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 16 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 20 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 20 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 21  تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 21 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 23  تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 23 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 25  تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 25 تیر 98

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 26 تیر 98

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  چهارشنبه 26  تیر 98