ترم زمستان 1397

 2772     1398/01/16-- 16:33:35


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم زمستان 1397 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

 

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Monday Evening Ms Aghlami

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Monday Morning Mr Rasaeemoghaddam

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Sunday Evening Ms Aghlami

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Wednesday Evening Mr Ahrabi

PRE-TOEFL Grammar& Vocabulary Wednesday Morning Mr Ahrabi

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian

PRE-TOEFL Listening and Speaking Saturday Morning Mr Abarghoee

PRE-TOEFL Listening and Speaking Sunday Evening Ms. Mirkazemian

PRE-TOEFL Listening and Speaking Tuesday Evening Ms. Hadi

TOEFL iBT Course Mr Aalaee

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Friday Evening Mr Elmi

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Thursday Afternoon Ms Heydarzade

PRE-TOEFL Listening and Speaking Friday Evening Ms Shams

PRE-TOEFL Listening and Speaking Thursday Evening Ms Mohammadzade

PRE-TOEFL Listening and Speaking Wednesday Morning Ms Agh

PRE-TOEFL Reading and Writing Friday Afternoon Ms Shams

PRE-TOEFL Reading and Writing Monday Morning Mr Elmi

PRE-TOEFL Reading and Writing Saturday Evening Ms. Jalali

PRE-TOEFL Reading and Writing Sunday Evening Mr Elmi

PRE-TOEFL Reading and Writing Sunday Morning Ms Jalali

PRE-TOEFL Reading and Writing Thursday Evening Mr Elmi

PRE-TOEFL Reading and Writing Thursday Morning Ms Aghlami

PRE-TOEFL Reading and Writing Wednesday Evening Mr Elmi

TOEFL Listening and Speaking Thursday Morning Ms Shams

PRE-TOEFL Listening and Speaking Friday Morning Mr Zarinmehr

TOEFL Reading and Writing Sunday Evening Mr Soleimani