ترم بهار 1398

 5455     1398/01/29-- 07:41:47


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 30 بهمن 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 30 بهمن 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 5 اسفند 1397
آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 8 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 8 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 14 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 16 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 20 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 21 اسفند 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 18 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 19 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 20 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنج شنبه 22 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 22 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  جمعه 23 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 23 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 25 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 25 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 26 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 26 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 27 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 27 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  چهار شنبه 28 فروردین 1398

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 28 فروردین 1398