ترم پاییز 1397

 2764     1397/10/12-- 11:48:55


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم پاییز 1397 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Rassaei Moqadam Monday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami Monday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Abarghooe- Saturday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Tuesday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms. Hadi Tuesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Aghlami Thursday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Sunday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Wednesday

TOEFL iBT Course Mr Aalaee

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Friday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Monday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Thurday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Wednesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms. Mohammadzade Thursday Morning

TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Thursday Morning

TOEFL Reading and Writing Mr Solaimani Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Abarghoee Friday Noon

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms. Agh Friday Morning