ترم زمستان 97

 385     1397/09/21-- 11:12:28


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 10 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 11 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 19 آذر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 20 آذر 1397

0