ترم زمستان 97

 4238     1397/10/22-- 08:25:40


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 10 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 11 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 19 آذر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 20 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT شنبه 24 آذر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 25 آذر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 28 آذر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 1 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 4 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 6 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنج شنبه 6 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 9 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 10 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 13 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 13 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 16 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 16 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 18 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 19 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 20 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 20 دی 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 21 دی 1397

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 21 دی 1397