ترم تابستان 1397

 3576     1397/07/05-- 00:50:28


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم تابستان 1397 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Monday Morning Mr Rasaeemoghaddam

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Monday Ms Aghlami

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Sunday Evening Ms Aghlami

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Wednesday Evening Mr Ahrabi

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Wednesday Morning Mr Ahrabi

PRE-TOEFL Listening and Speaking Saturday Morning Mr Abarghooee

PRE-TOEFL Reading and Writing Thursday Morning Ms Aghlami

TOEFL iBT Course Summer 2018 Mr Aalaee

TOEFL Listening and Speaking Sunday Evening Mr Zarinmehr

PRE-TOEFL Listening and Speaking Friday Evening Ms Shams

PRE-TOEFL Listening and Speaking Friday Morning Ms Agh

PRE-TOEFL Listening and Speaking Tuesday Morning Ms Hadi

TOEFL Listening and Speaking Thursday Ms Shams

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Friday Evening Mr Elmi

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian

PRE-TOEFL Listening and Speaking Thursday Evening Ms Hadi

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Friday Noon

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Monday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Sunday Morning Ms Jalali

PRE-TOEFL Reading and Writing Wednesday Evening Ms Jalali

PRE-TOEFL Listening and Speaking Tuesday Evening Ms Mohammadzade