ترم پاییز 1397

 7643     1397/12/20-- 13:22:18


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 20 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 20 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 19 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 19 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 18 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 18 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 16 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 15 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 12 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 12 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 9 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 9 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 5 مهر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 4 مهر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTدوشنبه 26 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 25 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 22 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 20 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 14 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 13 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 4 شهریور 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 28 مرداد 1397 

آزمون تعیین سطح IELTS دوشنبه 29 مرداد 1397