ترم تابستان 1397

 8141     1397/04/21-- 07:47:15


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 20 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 20 تیر 1397 عصر

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 20 تیر 1397 صبح

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 19 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 19 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 17 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 15 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 15 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنجشنبه 14 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 14 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS سه شنبه 12 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 12 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 7 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 6 تیر 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 3 تیر 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنج شنبه 31 خرداد 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 31 خرداد 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 23 خرداد 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 20 خرداد 1397

 آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 19 خرداد 1397  

 آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 9 خرداد 1397   

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 8 خرداد 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

 آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 29 اردیبهشت1397