ترم زمستان 1396

 3978     1397/01/18-- 01:40:06


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم زمستان 1396 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary- Ms Aghlami Monday Evening
PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary- Ms Aghlami Sunday Evening
PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Saturday Morning
TOEFL Listening and Speaking Mr Aalaee
TOEFL Reading and Writing Mr Aalaee
PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary- Mr Ahrabi Wednesday Morning
PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary- Mr Elmi Friday Evening
PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Elmi Tuesday Evening
PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Elmi Tuesday Morning
PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Zarinmehr Friday Morning
PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday Evening
PRE-TOEFL Reading and Writing- Mr Abarghoee Wednesday Evening
PRE-TOEFL Reading and Writing- Mr Ahrabi Wednesday Evening
PRE-TOEFL Reading and Writing- Mr Elmi Thursday Evening
PRE-TOEFL Reading and Writing- Ms Aghlami Thursday Morning
PRE-TOEFL Reading and Writing- Ms Jalali Sunday Morning
TOEFL Reading and Writing Mr Zarrinmehr- Sunday Evening
PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms. Kasaeian Wednesday Morning
PRE-TOEFL Reading and Writing Ms. Kasaeian Monday Morning
PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr RasaeeMoghadam Monday Morning
PRE-TOEFL Reading and Writing Mr RasaeeMoghadam Sunday Evening