ترم بهار 1397

 7754     1397/01/30-- 00:39:03


زبان آموزان محترم برای دریافت فایل نمرات آزمون تعیین سطح  روی تاریخ آزمون کلیک نمایید.

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 29 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهارشنبه 29 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 28 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 27 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 26 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS جمعه 24 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 24 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 23 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS چهاشنبه 22 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTسه شنبه 21 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS یکشنبه 19 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 19 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح IELTS پنج شنبه 16 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنج شنبه 16 فروردین 1397

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهار شنبه 25 بهمن 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 8 اسفند 1396

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 28 بهمن 1396

آزمون تعیین سطح IELTS شنبه 19 اسفند 1396

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 20 اسفند 1396