ترم پاییز 1402
 5404     1402/08/02-- 09:08:18

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 29 مرداد 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 29 مرداد 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 10 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 10 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 13 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 13 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 21 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 21 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 30 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 30 شهریور 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 7 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 7 مهر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTچهارشنبه 12 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 12 مهر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTپنجشنبه 20 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 20 مهر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 23 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 23 مهر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTسه شنبه 25 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 25 مهر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 30 مهر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 30 مهر 1402