ترم بهار 1402
 6042     1402/02/07-- 08:57:11

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 16 بهمن 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 16 بهمن 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 30 بهمن 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 30 بهمن 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 11 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 11 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 16 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 16 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 24 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 24 اسفند 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 8 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 8 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 18 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 18 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 21 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 21 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 25 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 25 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 29 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 29 فروردین 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 4 اردیبهشت 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 4 اردیبهشت 1402