ترم تابستان 1401
 6080     1401/04/30-- 07:19:04

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 12 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 12 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 20 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 20 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 31 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 31 خرداد 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 9 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 9 تیر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 17 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 17 تیر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 20 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 20 تیر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 23 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 23 تیر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 27 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 27 تیر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 28 تیر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 28 تیر 1401