ترم بهار 1401
 8846     1401/02/01-- 21:59:51

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 19 بهمن 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 19 بهمن 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 29 بهمن 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 29 بهمن 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 5 اسفند 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 5 اسفند 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 20 اسفند 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 20 اسفند 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 9 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 9 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 15 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 15 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 19 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 19 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 21 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 21 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 25 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 25 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 29 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 29 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 31 فروردین 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 31 فروردین 1401