ترم زمستان 1400

 4200     1400/10/26-- 16:17:24


آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 25 آبان 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 25 آبان 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 4 آذر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 4 آذر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 12 آذر 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  جمعه 12 آذر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 18 آذر 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  پنجشنبه 18 آذر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 29 آذر 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  دوشنبه 29 آذر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 7 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  سه شنبه 7 دی 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 13 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  دوشنبه 13 دی 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 17 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  جمعه 17 دی 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 20 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  دوشنبه 20 دی 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 23 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  پنجشنبه 23 دی 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT شنبه 25 دی 1400

آزمون تعیین سطحIELTS  شنبه 25 دی 1400