ترم پاییز 99

 5637     1399/07/26-- 12:23:28


آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 31 مرداد 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 31 مرداد 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 5 شهریور 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 5 شهریور 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 13 شهریور 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 13 شهریور 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 21 شهریور 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 21 شهریور 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 25 شهریور 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 25 شهریور 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 28 شهریور 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 28 شهریور 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 3 مهر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 3 مهر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 9 مهر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 9 مهر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 15 مهر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 15 مهر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 24 مهر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 24 مهر 1399