ترم تابستان 99

 2911     1399/04/22-- 10:41:53


 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 23 اردیبهشت 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 26 اردیبهشت 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  جمعه 26 اردیبهشت 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 30 اردیبهشت 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 30  اردیبهشت 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 2 خرداد 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 7 خرداد 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 11 خرداد 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 22 خرداد 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 22 خرداد 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 27 خرداد 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 27 خرداد 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 6 تیر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 6 تیر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 12 تیر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 12 تیر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 17 تیر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 17 تیر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 20 تیر 1399

 آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 20 تیر 1399