ترم تابستان 1402
 4170     1402/04/29-- 11:20:02

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 29 اردیبهشت 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 29 اردیبهشت 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 4 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 4 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 19 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 19 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 24 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 24 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 30 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 30 خرداد 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 5 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 5 تیر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 15 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 15 تیر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 18 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 18 تیر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 22 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 22  تیر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 25 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 25  تیر 1402

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 27 تیر 1402

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 27  تیر 1402