ترم پاییز 1401

 4175     1401/08/01-- 15:14:18


آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 27 مرداد 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 27 مرداد 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 4 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 4 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 10 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 10 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 16 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 16 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 24 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 24 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 31 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 31 شهریور 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 8 مهر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 8 مهر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 18 مهر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 18 مهر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT یکشنبه 24 مهر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 24 مهر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 28 مهر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 28 مهر 1401

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 29 مهر 1401

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 29 مهر 1401