ترم پاییز 1400

 7098     1401/06/24-- 09:28:09


آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 25 مرداد 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 25 مرداد 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 4 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 4 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 12 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 12 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 12 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 22 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 22 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 31 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT چهارشنبه 31 شهریور 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 8 مهر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 8 مهر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  شنبه 10 مهر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT شنبه 10 مهر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 20 مهر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 20 مهر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 23 مهر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 26 مهر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 26 مهر 1400