ترم تابستان 1400
 5870     1400/04/29-- 19:30:23

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTپنجشنبه 30 اردیبهشت 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTچهارشنبه 5 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 5 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT سه شنبه 11 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 11 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 20 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 20 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 28 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 28 خرداد 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 3 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 3 تیر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT جمعه 11 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 11 تیر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 14 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 14 تیر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT شنبه 19 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  شنبه 19 تیر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT پنجشنبه 24 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 24 تیر 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 28 تیر 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 28 تیر 1400