ترم بهار 1400

 12191     1400/01/31-- 09:28:08


آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 20 بهمن 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT دوشنبه 20 بهمن 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 29 بهمن 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTچهارشنبه29 بهمن 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 5 اسفند 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTسه شنبه 5 اسفند 1399 

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 14 اسفند 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTپنجشنبه 14 اسفند 1399 

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 24 اسفند 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 24 اسفند 1399 

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 15 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 15 فروردین 1400 

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 20 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTجمعه 20 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 22 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 22 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 26 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTپنجشنبه 26 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 29 فروردین 1400

آزمون تعیین سطح TOEFL iBTیکشنبه 29 فروردین 1400