ترم پاییز 1396

 4108     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم پاییز 1396 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-IELTS Reading and Writing یکشنبه صبح

سه شنبه صبح PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS Reading and Writing شنبه عصر

دوشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS نتایج کلی

PRE-IELTS Reading and Writing پنجشنبه صبح

چهارشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Mr Elmi Friday Evening

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary Mr Elmi Monday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Elmi Tuesday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Zarinmehr Friday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Tuesday Morning

TOEFL Reading and Writing Mr Zarinmehr

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Saturday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar Ms Aghlami Monday Evening

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar Ms Aghlami Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian Wednesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Kasaeian Monday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Rassaei Moqadam

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Zeinali Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalalifar Thursday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalalifar Sunday Morning