ترم زمستان 1395

 4035     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم زمستان 1395 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-IELTS Reading and Writing یکشنبه صبح

سه شنبه صبح PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS Reading and Writing شنبه عصر

دوشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

TOEFL iBT Listening and Speaking -Mr Aalaee

TOEFL iBT Reading and Writing -Mr Aalaee

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Mr Elmi Friday Evening

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Mr Elmi Monday Evening

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Mr Torkamannejad

PRE-TOEFL Grammar & Vocabulary-Ms Aghlami

PRE-TOEFL Listening & Speaking-Mr Zarinmehr- Friday Morning

PRE-TOEFL Listening & Speaking-Ms Kasaeian Saturday Morning

PRE-TOEFL Reading & Writing-Mr Ahrabi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading & Writing-Mr Elmi Sunday Morning

PRE-TOEFL Reading & Writing-Mr Elmi Thursday Morning

PRE-TOEFL Reading & Writing-Ms Kasaeian Monday Morning

TOEFL Listening & Speaking-Mr Zarrinmehr

TOEFL Reading & Writing-Mr Torkamannejad

PRE-TOEFL Listening and Speaking-Ms Shams Friday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking-Ms Shams Tuesday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking-Ms Shams Tuesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking-Ms Shams Wednesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing-Mr Zarinmehr Wednesday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing-Ms Jalali