ترم زمستان 99

 5738     1399/10/25-- 22:27:12


آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 28 آبان 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  چهارشنبه 28 آبان 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 13 آذر 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 13 آذر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  جمعه 21 آذر 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  جمعه 21 آذر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  سه شنبه 25 آذر 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  سه شنبه 25 آذر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  یکشنبه 30 آذر 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  یکشنبه 30 آذر 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 4 دی 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 4 دی 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 10 دی 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  چهارشنبه 10 دی 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  دوشنبه 15 دی 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  دوشنبه 15 دی 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  پنجشنبه 18 دی 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  پنجشنبه 18 دی 1399

آزمون تعیین سطح IELTS  چهارشنبه 24 دی 1399

آزمون تعیین سطح TOEFL iBT  چهارشنبه 24 دی 1399