ترم پاییز 98

 3086     1398/10/14-- 00:13:10


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم پاییز  1398 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Ansari Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Monday Morning Mr Nemati

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Aghlami Thursday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Karbalaeeheydar Saturday Evening

TOEFL Course Mr Aalaee

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Nemati Friday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Friday Noon

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Elmi Thursday Noon

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Abarghooee Sunday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Hadi Tuesday Evening

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Saturday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Mirkazemian Wednesday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Shams Friday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Sunday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi Thursday Evening

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Shams Friday Noon

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Ms Aghlami Monday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Evening

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Ahrabi Wednesday Morning

PRE-TOEFL Grammar and Vocabulary Mr Rasaeemoghaddam Monday Morning

PRE-TOEFL Listening and Speaking Ms Kasaeian Tuesday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Jalali Sunday Morning

PRE-TOEFL Reading and Writing Ms Mehraeen Wednesday Evening